Saapke landscape kl 3405.png
It skriuwen en foardragen fan in earlik, respektfol en foar de neibesteanden werkenber libbensferhaal.
 

Wolkom by ''in lêste wurd''

Binne jo nijsgjirrich nei ‘de stim’ efter “In lêste wurd”?
Harkje dan nei it ûndersteand fragmint.
Dat kin yn it Frysk of yn it Hollânsk.
Frysk - fragmint
00:00
Hollânsk - fragmint
00:00
 
 

By in begraffenis of kremaasje:

Tidens in petear mei jo of jimme, as neiste(n) fan de ferstoarne, hawwe wy it wiidweidich oer syn of har libben. En helje bygelyks oantinkens op.

Oan de hân fan wat wy besprutsen skriuw ik in earlik en respektfol libbensferhaal en draach dat foar tidens de ôfskiedsgearkomste.

By in petear by libben:

By it wurden jaan oan jo winsken oan of rûn it eigen ôfskie wol ik jo graach behelpsum wêze. Dêrfoar prate wy wiidweidich oer foarm en ynhâld fan jo ynbring.

Wy komme noch wer in kear by inoar as de tekst klear is.

 

Wolle jo mear witte? Nim gerêst kontakt mei my op.

Of lês de flyer, dy't jo hjir downloade kinne. 

 
Flyer
Kontakt

Ik help jo graach by "In lêste wurd". 

Nim gerêst kontakt mei my op.

Of freegje de begraffenisûndernimmer om dat foar jo te dwaan.

06-22 66 79 73

saapke@inlestewurd.frl

De flyer kinne jo hjir downloade.

 

Saapke 3390.jpg

KvK-nummer 69448973,  © 2018 In lêste wurd